Pytania

Pytania

Co mi daje egzamin maturalny?

Nowy egzamin maturalny zapewnia:
a) jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju,
b) porównywalność wyników,<
c) obiektywizm oceniania (kodowane prace maturalne, oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów),
d) rzetelność oceniania (wszystkie oceny są weryfikowane)
e) możliwość przyjęcia na uczelnię bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego.

Jakie są podstawowe zasady egzaminu maturalnego od roku 2007?

1. Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych.
2. Egzamin jest przeprowadzany dla absolwentów:
a) liceów ogólnokształcących,
b) liceów profilowanych,
c) techników,
d) uzupełniających liceów ogólnokształcących,
e) techników uzupełniających.
3. Egzamin składa się z części ustnej, ocenianej przez nauczycieli w szkole i części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych.
4. Harmonogram przebiegu egzaminów ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE.

Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo zdawać na maturze?

1. Obowiązkowe są egzaminy z:
a) języka polskiego – w części ustnej i pisemnej,
b) języka obcego nowożytnego – w części ustnej
i pisemnej,
c) przedmiotu wybranego przez zdającego (zdawanego tylko w części pisemnej) spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia,
geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, a od roku 2009 również filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna.
d) od roku 2010 matematyka będzie przedmiotem
obowiązkowym dla wszystkich zdających.
2. Absolwenci szkół i oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, oprócz obowiązkowych egzaminów wymienionych w punkcie 1., zdają dodatkowo egzamin z języka ojczystego w części ustnej i pisemnej.

Z jakich przedmiotów dodatkowych można zdawać maturę?

Absolwent może zdawać w danej sesji egzamin maturalny z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych:
a) języka obcego nowożytnego, innego niż obowiązkowy – w części ustnej i pisemnej,
b) języka kaszubskiego – tylko w części ustnej lub tylko w części pisemnej lub w obu częściach,
c) w części pisemnej z przedmiotów wymienionych w odpowiedzi 1c na pytanie 3., jeżeli nie wybrał ich jako przedmiotów obowiązkowych, a także z informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej.